Participants of ASA DataFest @ UofT

Team Team Members
Mobile Parking Lehang Zhong
Xinyu Fan
Kishan Patel
Fred Bizimana
UTSC International (Winning team) Huiyan Xu
Yiheng Li
Peiying Li
Tianjiao Qi
Sunday Xiyuxiao Chen
Yanyi Yang
Richard Zhou
Yaqi Xu
Team Psi (Winning Team) Charles (Tae Joon) Park
Ray (Tianrui) Xiao
Jewel Ho
Harris Chan
Black Group Jiushan Yang
Xiaomeng Jin
Tangling Li
Huan Ling
TMI (Winning Team) Yuwen Huang
Jingwen Xu
Tiantian Fang
Yuqing Zhou
Data Monster Jiarui Cai
Chang Cao
Weijie Xu
Xuechen Li
XYZ (Winning Team) Yuxin Zou
Ruoqi Yu
Yingxue Zhou
Delta Chi Marian Guled
Nathaniel Edwards
Rose Garrett
Resham Riaz Shah
Data Assessment Yun-Yee Megan Yow
Oleg Gladkov
Steven Biro
Jiawei Li
Advertisements